Domov

Kontakt

LOVSKA DRUŽINA SELCA

Selca 9, 4227 Selca

Telefon:

Starešina:  041-674-411
Gospodar: 041-324-490
Tajnik:         031-309-964

 

Referent za škode:
041-751-139

E-mail:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Ta spletna stran uporablja piškotke!

Če v spletnem brskalniku ne spremenite nastavitev, se strinjate z uporabo piškotkov!

Se strinjam

Članske strani


Lovski dom v Selcih

Prve pobude za izgradnjo lovskega doma segajo že pred leto 1980. Pokazala se je potreba po lastnih prostorih, saj smo tedaj imeli pisarno v kulturnem domu v Selcah, za lovske posvete in občne zbore pa smo najemali dvorano v zadružnem domu, zbiralnico s hladilnikom za divjačino pa smo imeli pri našem lovcu Antonu Svoljšaku v Dolenji vasi.

Da so se pričele aktivnosti za izgradnjo novega lovskega doma, je izvršni odbor LD Selca 7. maja  1981 imenoval gradbeni odbor v sestavi: predsednik: Franc Rant, člani: Alojz Eržen, Viktor Potočnik, Anton Habjan in Franc Zupanc.Ta odbor je bil kasneje na izvršnem odboru še dvakrat dopolnjen in sicer 20. decembra 1983 in zadnjikrat 26. decembra 1984. Končna sestava odbora je bila naslednja: predsednik: Franc Rant, člani: Alojz Eržen, Viktor Potočnik, Anton Habjan, Zoran Okorn, Borut Mencinger, Pavel Potočnik, Rudi Habjan, Jože Kankelj in Jurij Veber.

Lovski dom v Selcih

Ob pričetku so bile največje težave s pridobitvijo ustreznega objekta oziroma zemljišča. Kot prva možnost se je pokazal nakup in adaptiranje določenih prostorov pri Štefanu v Selcah, katerih lastnica je bila takrat ga. Micika Andrejka. Druga možnost je bil nakup starega gasilskega doma na Bukovici. Tretja najbolj ugodna in tudi sprejeta možnost pa je bil nakup novega zemljišča od Frančiške Lotrič iz Selc, kjer lovski dom sedaj tudi stoji.

S tem je bilo opravljenega veliko napornega in neprijetnega dela: iskanje najprimernejše lokacije, dogovarjanje o nakupu primernih prostorov ali zemljišča (seveda sprejemljivih cen). Največ dela je opravil predsednik odbora Franc Rant s člani iz prve, manjše zasedbe odbora.

O teh aktivnostih in tudi vseh naslednjih so razpravljali in sprejemali sklepe vsi zato pristojni organi LD. Tako imenovanje 1. gradbenega odbora na izvršnem odboru 7. maja 1981 pa do 28. februarja 1987,  ko je bil na občnem zboru sprejet  Pravilnik o lovskem domu v Selcah. Vsi organi LD so o izgradnji lovskega doma razpravljali in odločali kar 31 krat, in sicer na:

 • izvršnem odboru 19 krat,
 • lovskem posvetu 3 krat,
 • občnem zboru 3 krat,
 • izvršnem odboru in gradbenem odboru skupaj 2 krat,
 • gradbenem odboru 3 krat,
 • odboru za organizacijo proslave ob 40-letnici LD Selca in otvoritve lovskega doma 1 krat.

Člani gornjih dveh odborov smo se sestajali večkrat in reševali ter organizirali potrebne aktivnosti, vendar ob tem nismo vedno pisali zapisnikov. Ko je bila sprejeta odločitev, da se za izgradnjo lovskega doma odkupi zemljišče od Lotrič Frančiške, je bilo potrebno hitro pridobiti vso predpisano dokumentacijo.

Predsednik gradbenega odbora je na izvršnem odboru 19. avgusta 1982 poročal, da je bil dne 12. julija 1982 za gradnjo lovskega doma v Selcah že opravljen ogled pristojnih komisij, 18. avgusta 1982 je bila opravljena izmera zemljišča. Na tej seji izvršnega odbora je bil Franc Rant zadolžen, da z lastnico zemljišča čimprej opravi razgovor glede cene. Na osnovi sprejetega dogovora se je pripravila kupoprodajna pogodba o odkupu in prepisu zemljišča, s čemer bo omogočen nadaljni postopek pridobivanja lokacijske in gradbene dokumentacije. Po opravljenih gornjih aktivnostih smo v juliju 1982 pridobili prvo predhodno soglasje od posebne občinske urbanistične komisije, da je na parceli gradnja sploh možna in da lahko pričnemo zbirati nadaljno dokumentacijo. Zaradi strmega brega za domom je bilo soglasje Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij iz Ljubljane prvi predpogoj za drugo soglasje. 23. februarja 1983 smo od tega zavoda prejeli pozitivno geološko poročilo, temu je nato 23. avgusta 1983 sledila lokacijska dokumentacija, na podlagi katere je komite za družbeno planiranje in urejanje prostora Občine Škofja Loka 22. decembra 1983 izdal lokacijsko dokumentacijo. Ker pa je prav v letu 1983 zvezna vlada strogo omejila vse vrste investicij, smo morali Komisiji za oceno investicij na Gorenjskem predložiti poseben elaborat o družbeno ekonomski upravičenosti gradnje, kot da nameravamo graditi novo tovarno v dolini, ne pa skromen lovski dom.Tudi to birokratsko oviro smo uspešno rešili in dobili pozitivno mnenje komisije, ki nam je odobrila predračunsko vrednost v znesku takratnih 2.534.400 din. Mapo z načrti smo od Planuma Radovljica prejeli v aprilu 1984, projekti so bili delo UDI arhitekta Egona Engelsbergerja. Gradbeno dovoljenje  je bilo izdano 9.  oktobra 1984. S pridobljeno potrebno gradbeno dokumentacijo je bilo opravljeno veliko delo, za kar ima prav gotovo največ zaslug Borut Mencinger, saj je bil prav on zadolžen za pridobivanje te dokumentacije.

Od pridobitve gradbenega dovoljenja do otvoritve doma smo za izgradnjo doma potrebovali manj kot dve leti. K temu uspehu je prav gotovo odločilno prispevala dobra organizacija s točno določenimi zadolžitvami in odgovornim izvrševanjem nalog. Prav zaradi kratkega roka je bil dotedanji gradbeni odbor 26. decembra 1984 dopolnjen. Novi odbor se je prvič sestal 19. januarja 1985. Na tej seji smo se dogovorili za prednostne naloge:

 • usposobitev kletnih prostorov za shranjevanje divjadi in kadavrov,
 • namet faž po celotni zgradbi,
 • elektro inštalacija,
 • vodovodna inštalacija,
 • kanalizacija,
 • izolacija zadnje stene,
 • po možnosti pa še ostala dela od ometa dalje.

Ker smo ugotovili, da nam bo finančnih sredstev zmanjkalo, smo se dogovorili, da  bosta Borut Mencinger in Pavel Potočnik navezala stike s Perutnino Ptuj (takratnim odjemalcem divjadi) o možnem avansu za uplenjeno divjad in možnem brezobrestnem posojilu ali možnosti sovlaganja. Pogovor je bil uspešen, saj sta se dogovorila, da bo Perutnina Ptuj kot sovlagatelj vložila 250.000 din, po potrebi pa bo tudi odobrila brezobrestni avans.

Da so se dela izvajala čim hitreje in čim bolj racionalno, smo si člani gradbenega odbora medsebojno razdelili naloge:

 • Borut Mencinger: pridobivanje gradbene dokumentacije (v večjem delu že realizirana),
 • Alojz Eržen: tehnični nadzor in sodelovanje s posameznimi člani odbora, določanje potrebnega števila delavcev za posamezna dela ter vodenje kleparskih del,
 • Zoran Okorn: vodenje vseh zidarskih del,
 • Jože Kankelj: vodenje vseh električarskih del – od inštalacij do priključka na omrežje,
 • Rudi Habjan: vodenje vodno-inštalacijskih in kanalizacijskih del,
 • Viktor Potočnik: vodenje keramičarskih del in izolacija zadnje stene,
 • Jurij Veber: vodenje izolacije zgornje plošče,
 • Anton Habjan: vodenje razreza lesa,
 • Franc Rant: vodenje odbora in mizarska dela,
 • Pavel Potočnik: zagotavljanje potrebnega števila lovcev za izvajanje posameznih del.

Vsak član gradbenega odbora je poskrbel za nabavo potrebnega materiala za tista dela, za katera je zadolžen, in v sodelovanju s predsednikom odbora oblikoval zahtevo po številu potrebnih delavcev (lovcev).

Mnogo lovcev je opravilo veliko udarniških ur čez planirano normo, mnogi sploh niso hoteli vpisovati vseh ur, skratka dobre volje in delovne vneme je bilo toliko, da jo je težko opisati.                                                                                                                        

Posebej pa velja izpostaviti Toneta Svoljšaka, ki je kljub 79 letom starosti opravil kar 110 prostovoljnih ur. To je dokaz, da rek,  »delo krepi človeka« drži, saj bo Tone Svoljšak januarja prihodnje leto slavil 100-letnico.

Preko 100 ur ali blizu 100 ur so še opravili: Avgust Peternelj (185 ur), Franc Rant (119 ur) in Alojz Eržen (97 ur).

Vseh udarniških ur, ki so evidentirane, je bilo pri izgradnji doma kar 3592. Poleg teh pa je bilo še veliko neevidentiranih, tako pri sami gradnji kot tudi organizaciji. Poleg tega dela je bilo opravljenih veliko prostovoljnih traktorskih ur oziroma vseh potrebnih prevozov. O tem žal ni zbranih podatkov, saj večina teh ur ni vpisovala. Tudi les za ostrešje, za stavbno pohištvo in za obloge je bil v celoti darovan od lovcev in delno tudi od sponzorjev.

S posebno hvaležnostjo je treba navesti tudi prispevek lovcev iz pobratene LD iz Sovodnja ob Soči, iz zamejstva. S keramiko so obložili 116 kvadratnih  metrov površin, torej vse stene in pode v pritličju doma. Ta dela so opravili v 121 urah. Od teh ur sta jih Ciril Juren in Jožef Tomšič opravila vsak po 37, Rado Buzin in Mitja Juren vsak po 20,5 ure ter Franc Kovic in Sergijo Ferfolija vsak po 8 ur.

Poleg tega so ti lovci ob otvoritvi lovskega doma prinesli priložnostno darilo (sliko) in 90.000 din.

V začetku  leta 1986 je bilo potrebno pričeti razmišljati o pripravah na praznovanje 40-letnice LD Selca in istočasno tudi na otvoritev lovskega doma. 23. januarja  1986 je bil zato imenovan odbor za organizacijo proslave ob 40-letnici LD Selca in otvoritvi lovskega doma v  Selcah v sestavi: predsednik: Borut Mencinger, člani: Franc Žumer, Viktor Potočnik, Pavel Potočnik, Toni Habjan, Franc Rant in Janko Dolenc.

O tem, da bo praznovanje 40-letnice LD Selca potekalo istočasno z otvoritvijo lovskega doma, je bil sprejet sklep na lovskem posvetu 14. decembra  1985. Občni zbor pa je na predlog odbora za organizacijo proslave ob 40-letnici LD Selca in otvoritvi lovskega doma v Selcah ter izvršnega odbora 10. maja 1986 sprejel sklep, da bo praznovanje tega jubileja in otvoritev lovskega doma 30. avgusta 1986.

Imenovani odbor je pripravil program praznovanja. Prvi del se je izvajal pred lovskim domom. Pričel ga je predsednik LD Borut Mencinger s pozdravnim in otvoritvenim govorom, sledil mu je govor predsednika gradbenega odbora, nato pa je bil izveden kulturni program v katerem so sodelovali rogisti, pevci in recitatorji. Na tej svečanosti so bila podeljena priznanja ustanovnim članom LD in lovcem z 20 in 30 leti članstva v LD Selca. Opravljena pa je bila tudi svečana otvoritev novega in težko pričakovanega lovskega doma.

Program je vodil Borut Mencinger. Prvemu delu programa je sledil drugi, zabavni del, in sicer v restavraciji Alplesa, kjer je bilo res zabavno. Na to praznovanje smo povabili: predstavnike sosednjih LD, predstavnike LZG, predstavnike KS in DPO teh KS ter lovce pobratene LD iz Sovodnja ob Soči.Ob tej priložnosti smo izdali tudi brošuro, v kateri je bil prikazan dotedanji razvoj LD Selca. Za njeno vsebino in izdelavo sta bila zadolžena Borut Mencinger in Pavel Potočnik. Pred samim slavjem smo izdelali tudi plakate in seveda pripravili tudi vabila. Za to je bil zadolžen Viktor Potočnik.

Izdelava brošure in sama prireditev praznovanja sta zahtevali kar velika finančna sredstva, mi pa smo bili po izgradnji doma finančno izčrpani. Odločili smo se, da pridobimo čim več sponzorjev, da se tako vsaj malo finančno opomoremo. Pri tem smo bili kar uspešni, saj smo zbrali preko 600.000 din. Sponzorje smo pridobivali člani odbora za organizacijo proslave ob 40-letnici LD Selca in otvoritvi lovskega doma v Selcah, poleg teh pa tudi nekaj drugih lovcev. Pri pridobivanju teh so bili najbolj uspešni Urban Bernik, Viktor Potočnik in  Borut Mencinger. Če ta znesek ob upoštevanju takratnega in zadnjega tečaja DEM in tečajev EUR preračunamo v sedanjo vrednost, bi bilo takratnih 600.000 din dne 22. 6. 2006 vrednih 3.842.411 SIT.

Po izvršeni investiciji (končani izgradnji doma ) smo želeli priti do prave vrednosti tega lovskega doma. Oceno nam je napravil sodni izvedenec za gradbeno in obrtno stroko g. Pavel Okorn.

Rekapitulacija ocenitve:
pritličje        27,00 m2
nadstropje    57,40 m2
-------------------------------
skupaj           84,40 m2

Vrednost objekta na dan 22. 8. 1987:
Za izračun vrednosti je upošteval ceno 440.000 din /m2 (cena zajema gradbeno vrednost, komunalno rabo in vrednost zemljišča). 84,40 × 440.000 = 37.136.000 din. Če to vrednost preračunamo v tolarje po že prej opisanem postopku znaša na dan 22. 6. 2006 SIT 108.905.932,00.

Do realne vrednosti objekta smo lahko prišli le na tak način, saj smo lovski dom v največjem delu gradili sami s prostovoljnim delom. K sreči so naši lovci vseh vrst poklicev, tako da smo velik del nalog opravili sami.

Tudi po otvoritvi lovskega doma je bilo potrebno skrbeti za tekoče vzdrževanje tega oziroma je bilo glede na spremenjene zahteve potrebno vanj dodatno vlagati. Ves ta čas, ko je ves čas gospodar doma Zoran Okorn, se je izvajalo tekoče vzdrževanje. Večkrat se je opravila zaščita balkonske ograje, zunanjih vrat in oken. Pri oknih se je obnovil tudi kit. Zamenjan je bil bojler v prevzemnici. Za ta prostor je bilo treba nabaviti omarico za čistila in razkužila. V stranišču je bil zamenjan kotliček za vodo. Prav tako je veliko dela tudi z vzdrževanjem okolice (veliko je prahu in druge navlake zaradi traktorjev in tovornjakov), saj dom stoji tik ob cesti. Vsake dve leti je potrebno očistiti (posekati) grmičevje ob domu. Gospodar ima tudi veliko dela z vzdrževanjem reda in čistoče v notranjih prostorih (v pritličju, kjer se zbira uplenjena divjad pa tudi v nadstropju).

V tem obdobju sta se realizirali tudi dve investiciji. Prva manjša je bila leta 2003 in sicer sprememba ogrevanja v prostorih nadstropja. Termoakumulacijsko peč smo zamenjali z električnimi radiatorji.Ta investicija je bila vredna 100.610 SIT.                   

Izgradnja hladilnice

Druga, izdatna investicija pa je bila izgradnja hladilnice.
    
V naši LD se je zadnjih desetih letih občutno povečal odstrel srnjadi, predvsem pa jelenjadi, istočasno pa so higienski in veterinarski pogoji odkupa divjačine postali vse strožji. Predlog za izgradnjo hladilnice je izvršnemu odboru dal takratni gospodar Božidar Prevc. Ko je dobil soglasje izvršnega odbora je takoj pričel z aktivnostmi.V letu 2003 sta z Antonom Bernikom obiskala kar nekaj lovskih družin, ki so tovrstne hladilnice že zgradili, istočasno pa je navezal kontakte z izvajalci in pridobil ponudbe, ki so ustrezale našim zahtevam. V iskanje najbolj optimalne rešitve se je vključil tudi veterinar Janez Habjan, ki je poskrbel, da so bila planirana dela usklajena s higienskimi in veterinarskimi predpisi.

Pri izbiri izvajalca je največ vplivala prilagodljivost našim zahtevam ter seveda cena ponudbe. Po lastni presoji je Božidar Prevc najustreznejšo ponudbo predstavil izvršnemu odboru LD, ki je investicijo po razpravi tudi potrdil. V razpravi je bilo nekaj pomislekov, da tako investicijo ne bomo uspeli realizirati samo iz naslova tekočega poslovanja. Ko je investicijo v začetku leta 2004 potrdil še občni zbor, smo takoj pričeli z izvedbo del. Gradbena dela je vodil Alojz Eržen. Montaža opreme se je izvajala v aprilu in maju, tako da je bila hladilnica ob pričetku lovske sezone 2004 v zadovoljstvo vseh lovcev pripravljena za obratovanje, predvsem pa našega gospodarja doma Zorana Okorna, saj je bil s tem razbremenjen težkega prekladanja.

Izvajalec hladilne naprave in dvigala za dvigovanje uplenjene divjadi na drsni tir ter montaže v objektu je bila firma Alpe, s.p., iz Podlubnika V Škofji Loki. Elektro omarice je dobavila in na fasado montirala firma Vistop, s.p., iz Dolenje vasi.Tehnico je dobavila, montirala in overila firma Lotrič-Tehtnica iz Selc.

Celotna investicija te hladilnice nas je stala 1.855.446 SIT.

Po preteku dveh sezon delovanja hladilnice so se pokazale vse njene prednosti. Ob pogledu na polno hladilnico v času največjega odstrela se lahko danes vprašamo: »Le kako bi shajali brez nje?« Upajmo, da bo hladilnica še dolgo služila svojemu namenu. Božidar Prevc pravi, da je vesel, da je lahko s tem projektom vsaj nekaj doprinesel v dobrobit in nadaljni razvoj naše LD.

Gospodar doma Okorn Zoran ocenjuje, da bo tudi v bodoče dela in vlaganj dovolj, saj bo treba razmišljati o obnovi fasade, strehe in še kaj se bo našlo.


Koledarček

09:40, 21st October 2020
Oktober 2020
PoToSrČePeSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031